DVV

BDS-förfrågningsgränssnittet

Subsystem information

Kod i Informationsleden

FI.GOV.0245437-2.VTJkysely

Beskrivning

BDS-förfrågningsgränssnittet

Vad erbjuder tjänsten?

BDS-förfrågningsgränssnittet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är avsett för situationer där er organisation behöver uppgifter ur befolkningsdatasystemet:

  • personuppgifter
  • byggnadsuppgifter
  • lägenhetsuppgifter.

Via BDS-förfrågningsgränssnittet kan ni göra sökningar i befolkningsdatasystemet i realtid och behandla uppgifterna i er organisations datasystem.

BDS-förfrågning är en tjänst där kundens datasystem skickar en enskild förfrågan till befolkningsdatasystemet. Från befolkningsdatasystemet returneras ett svarsmeddelande i XML-format till kundens datasystem.

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt sju dagar i veckan.

Läs mer om befolkningsdatasystemets söktjänster på dvv.fi: https://dvv.fi/sv/befolkningsdatasystemets-soktjanster

Vad förutsätts för att kunna använda tjänsten?

Uppgifterna i befolkningsdatasystemet är inte offentliga. Användningen av dem förutsätter alltid att användarorganisation (en myndighet, ett företag eller en annan sammanslutning) beviljats ett uppgiftstillstånd av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, samt att användarorganisationen förbinder sig att följa villkoren i tillståndet.

Vid behandlingen av uppgifter i befolkningsdatasystemet ska lagen om befolkningsdatasystemet och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikattjänster (661/2009) och personuppgiftslagen (523/1999) samt annan lagstiftning och andra myndighetsföreskrifter iakttas.

Uppgifter som tagits från befolkningsdatasystemet får inte överlåtas till tredje part utan specifikt tillstånd från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Uppgifter från befolkningsdataregistret får sparas i ett eget register endast om användarorganisationen har rätt till detta med stöd av personuppgiftslagen eller annan lag.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har rätt att kräva en skriftlig redogörelse av användarorganisationen om säkerhetsarrangemangen vid databehandlingen, bland annat när uppgifter lämnas ut över en teknisk förbindelse. Redogörelsen grundar sig på 44 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikattjänster 661/2009.

Vad kostar tjänsten?

För användningen av standardiserade tjänster debiteras ingen avgift av de offentligrättsliga samfund som definieras i 2 § i finansministeriets avgiftsförordning (1063/2014). Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan debitera en separat avgift för ibruktagandet av tjänsten. Övriga offentligrättsliga samfund debiteras enligt 3 § i ovan nämnda avgiftsförordning. Alla offentligrättsliga samfund debiteras en avgift för separata skräddarsydda kundspecifika tjänster.

För informationstjänster inom den privata sektorn debiteras enligt Befolkningsregistercentralens beslut om priser för företagsekonomiska prestationer (593/230/2011).

Hur börjar man använda tjänsten?

Tillstånd för användning av uppgifter i befolkningsdatasystemet söks elektroniskt i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänst: https://asiointi.vrk.fi. För vilket ändamål uppgifterna avses användas är det centrala i ansökan.

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Beskrivning

BDS-förfrågningsgränssnittet

Vad erbjuder tjänsten?

BDS-förfrågningsgränssnittet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är avsett för situationer där er organisation behöver uppgifter ur befolkningsdatasystemet:

  • personuppgifter
  • byggnadsuppgifter
  • lägenhetsuppgifter.

Via BDS-förfrågningsgränssnittet kan ni göra sökningar i befolkningsdatasystemet i realtid och behandla uppgifterna i er organisations datasystem.

BDS-förfrågning är en tjänst där kundens datasystem skickar en enskild förfrågan till befolkningsdatasystemet. Från befolkningsdatasystemet returneras ett svarsmeddelande i XML-format till kundens datasystem.

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt sju dagar i veckan.

Läs mer om befolkningsdatasystemets söktjänster på dvv.fi: https://dvv.fi/sv/befolkningsdatasystemets-soktjanster

Vad förutsätts för att kunna använda tjänsten?

Uppgifterna i befolkningsdatasystemet är inte offentliga. Användningen av dem förutsätter alltid att användarorganisation (en myndighet, ett företag eller en annan sammanslutning) beviljats ett uppgiftstillstånd av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, samt att användarorganisationen förbinder sig att följa villkoren i tillståndet.

Vid behandlingen av uppgifter i befolkningsdatasystemet ska lagen om befolkningsdatasystemet och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikattjänster (661/2009) och personuppgiftslagen (523/1999) samt annan lagstiftning och andra myndighetsföreskrifter iakttas.

Uppgifter som tagits från befolkningsdatasystemet får inte överlåtas till tredje part utan specifikt tillstånd från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Uppgifter från befolkningsdataregistret får sparas i ett eget register endast om användarorganisationen har rätt till detta med stöd av personuppgiftslagen eller annan lag.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har rätt att kräva en skriftlig redogörelse av användarorganisationen om säkerhetsarrangemangen vid databehandlingen, bland annat när uppgifter lämnas ut över en teknisk förbindelse. Redogörelsen grundar sig på 44 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikattjänster 661/2009.

Vad kostar tjänsten?

För användningen av standardiserade tjänster debiteras ingen avgift av de offentligrättsliga samfund som definieras i 2 § i finansministeriets avgiftsförordning (1063/2014). Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan debitera en separat avgift för ibruktagandet av tjänsten. Övriga offentligrättsliga samfund debiteras enligt 3 § i ovan nämnda avgiftsförordning. Alla offentligrättsliga samfund debiteras en avgift för separata skräddarsydda kundspecifika tjänster.

För informationstjänster inom den privata sektorn debiteras enligt Befolkningsregistercentralens beslut om priser för företagsekonomiska prestationer (593/230/2011).

Hur börjar man använda tjänsten?

Tillstånd för användning av uppgifter i befolkningsdatasystemet söks elektroniskt i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänst: https://asiointi.vrk.fi. För vilket ändamål uppgifterna avses användas är det centrala i ansökan.

Keywords
Administratör Digi- ja väestötietovirasto
Administratörens e-post vtj-rajapinta(at)dvv.fi
Administratörens telefon 0295 535 001
Synlighet
Allowed Organizations
Giltig sedan 2016-06-20
Giltig till
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0245437-2
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) VTJkysely