DVV

BDSförfrågan-gränssnittet

Beskrivning

BDSförfrågan-gränssnittet

Vad erbjuder tjänsten?

Via BDSförfrågan-gränssnittet kan en organisation inom den offentliga eller privata sektorn söka uppgifter i realtid i befolkningsdatasystemet direkt i sitt eget datasystem.

Via BDSförfrågan-gränssnittet kan organisationen söka uppgifter i befolkningsdatasystemet för behandling i realtid i sitt eget datasystem. 
BDSförfrågan-gränssnittet lämpar sig för en organisation som till exempel vill

  • kontrollera kundernas basuppgifter
  • erbjuda sina kunder e-tjänster 
  • kontrollera att uppgifterna är korrekta i ansökningarnas behandlingsprocesser.

BDSförfrågan-gränssnittet är inte avsett för regelbunden eller omfattande uppdatering av uppgifterna i det egna registret eller för andra massförfrågningar. För detta ändamål lämpar sig Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas uppdateringstjänster för kundregister för den offentliga förvaltningen (länk) och privata företag och samfund (länk).

Uppgifterna hämtas och tas emot från BDSförfrågan-gränssnittet som meddelanden i XML-format. Närmare information om det tekniska genomförandet av gränssnittet finns på sidan tekniskt genomförande och användning av BDSförfrågan-gränssnittet.

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt sju dagar i veckan.

Läs mer om BDSförfrågan-gränssnittet: https://dvv.fi/sv/bdsforfragan-granssnittet

Vad förutsätts för att kunna använda tjänsten?

Uppgifterna i befolkningsdatasystemet är inte offentliga. Användningen av dem förutsätter alltid att användarorganisation (en myndighet, ett företag eller en annan sammanslutning) beviljats ett uppgiftstillstånd av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, samt att användarorganisationen förbinder sig att följa villkoren i tillståndet.

Vid behandlingen av uppgifter i befolkningsdatasystemet ska lagen om befolkningsdatasystemet och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikattjänster (661/2009) och personuppgiftslagen (523/1999) samt annan lagstiftning och andra myndighetsföreskrifter iakttas.

Uppgifter som tagits från befolkningsdatasystemet får inte överlåtas till tredje part utan specifikt tillstånd från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Uppgifter från befolkningsdataregistret får sparas i ett eget register endast om användarorganisationen har rätt till detta med stöd av personuppgiftslagen eller annan lag.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har rätt att kräva en skriftlig redogörelse av användarorganisationen om säkerhetsarrangemangen vid databehandlingen, bland annat när uppgifter lämnas ut över en teknisk förbindelse. Redogörelsen grundar sig på 44 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikattjänster 661/2009.

Vad kostar tjänsten?

För användningen av standardiserade tjänster debiteras ingen avgift av de offentligrättsliga samfund som definieras i  finansministeriets avgiftsförordning (1070/2022). Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan debitera en separat avgift för ibruktagandet av tjänsten. Övriga offentligrättsliga samfund debiteras enligt 3 § i ovan nämnda avgiftsförordning. Alla offentligrättsliga samfund debiteras en avgift för separata skräddarsydda kundspecifika tjänster.

För informationstjänster inom den privata sektorn debiteras enligt Befolkningsregistercentralens beslut om priser för företagsekonomiska prestationer (593/230/2011).

Hur börjar man använda tjänsten?

Tillstånd för användning av uppgifter i befolkningsdatasystemet söks elektroniskt i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänst: https://asiointi.dvv.fi. För vilket ändamål uppgifterna avses användas är det centrala i ansökan.

Kod i Informationsleden

FI.GOV.0245437-2.VTJkysely

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Administratör Digi- ja väestötietovirasto
Administratörens e-post vtjkysely-rajapinta(at)dvv.fi
Administratörens telefon 0295 535 001
Giltig sedan 2016-06-20
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0245437-2
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) VTJkysely