DVV

vtjrajapinta

Service bus identifier: FI.GOV.0245437-2.VTJkysely

VTJ interface ”Query with personal identity code”

Data and Resources

Tags

Additional Info

Description

VTJ-rajapinta (VTJkysely sovelluskysely) "Henkilötunnuksella haku"

VTJ-rajapinta on palvelu, jossa asiakkaan tietojärjestelmä lähettää yksittäisen kyselyn väestötietojärjestelmään. Väestötietojärjestelmästä palautetaan asiakkaan tietojärjestelmälle XML-muotoinen vastaussanoma.

Palvelu toimii ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa.

Tietojen käytön edellytykset

Väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia, ja niiden käyttö edellyttää aina Digi- ja väestötietoviraston käyttäjäorganisaatiolle (viranomainen, yritys tai muu yhteisö) myöntämää tietolupaa sekä käyttäjäorganisaation sitoutumista luvan ehtoihin.

Väestötietojärjestelmän tietoja käsiteltäessä on noudatettava lakia väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista (661/2009) ja henkilötietolakia (523/1999) sekä muuta lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä.

Väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman Digi- ja väestötietoviraston tapauskohtaisesti myöntämää lupaa.

Väestötietojärjestelmästä saatuja tietoja saa tallettaa omaan rekisteriin vain, mikäli käyttäjäorganisaatiolla on siihen henkilötietolain tai muun lain mukaan oikeus.

Digi- ja väestötietovirastolla on oikeus vaatia käyttäjäorganisaatiolta kirjallinen selvitys tietojenkäsittelyn turvallisuuden järjestelyistä mm. silloin, kun tietoja luovutetaan teknisen käyttöyhteyden avulla. Selvitys perustuu lakiin väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista 661/2009 44 §.

Palvelun maksullisuus

Vakiomuotoisten palvelujen käytöstä ei veloiteta maksua niiltä julkisoikeudellisilta yhteisöiltä, jotka on määritelty valtiovarainministeriön antaman maksuasetuksen (1063/2014) 2 §:ssä. Digi- ja väestötietovirasto voi veloittaa palvelun käyttöönotosta erillisen maksun. Muilta julkisoikeudellisilta yhteisöiltä veloitetaan maksu em maksuasetuksen 3 §:n mukaisesti. Kaikilta julkisoikeudellisilta yhteisöiltä veloitetaan maksu erikseen räätälöidystä asiakaskohtaisesta palvelusta.

Yksityissektorin tietopalveluista veloitetaan Väestörekisterikeskuksen liiketaloudellisten suoritteiden hinnoista annettuun päätökseen (593/230/2011).

Luvan hakeminen

Lupaa väestötietojärjestelmän tietojen käyttöön saamiseksi haetaan sähköisesti Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnissa: https://asiointi.vrk.fi. Keskeinen hakemuksessa selvitettävä asia on tietojen aiottu käyttötarkoitus.

Lisätietoa: https://dvv.fi/organisaatiot

Valid since 2016-06-20
Valid until
Environment
Shared resource Yes
Source https://dvv.fi/organisaatiot
Maintainer Digi- ja väestötietovirasto
Maintainer Email vtjkysely(at)dvv.fi
Maintainer phone number 0295 535 001
X-Road instance FI
X-Road member class GOV
X-Road member code 0245437-2
X-Road subsystem code VTJkysely