Oikeusministeriö

ORK_RTJ_maksukyvyttomyysrekisteri-service

Beskrivning

Allmän beskrivning av tjänsten

Insolvensregistret är en avgiftsfri informationssökningstjänst som Rättsregistercentralen publicerat i det öppna datanätet. Registret innehåller insolvensuppgifter ur konkurs- och företagssaneringsregistret och skuldsaneringsregistret till de delar som det handlar om en skuld som uppstått i en privatpersons näringsverksamhet. Skuldsaneringsuppgifter om en skuld som uppstått i privatlivet begärs även i fortsättningen från Rättsregistercentralen, som lämnar uppgifterna avgiftsfritt. 

Ett tekniskt gränssnitt till Suomi.fi-informationsleden har implementerats i insolvensregistret och genom att ansluta sig till informationsleden kan gränssnittskunden göra förfrågningar till registret via sitt eget informationssystem. Målsättningen är att tjänsten är tillgänglig dygnet runt (24/7/365). Registrets uppgifter tillhandahålls på finska och svenska. 

Ibruktagande av tjänsten

Gränssnittskunden svarar själv för kostnaderna för ibruktagandet och användningen av Suomi.fi-informationsleden samt för utvecklings- och underhållskostnaderna för sitt eget informationssystem. Användningen av själva gränssnittstjänsten är avgiftsfri. 

Om du är intresserad av att öppna ett gränssnitt, ta först kontakt med ork_yor@om.fi, som ger anvisningar om informationsleden samt en beskrivning av systemets anslutning.

Innan tjänsten tas i bruk ska gränssnittskunden göra en anmälan till Rättsregistercentralen om ibruktagandet av tjänsten. I anmälan om ibruktagande anges kundens/den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter (bl.a. för informering om eventuella ändringar i gränssnittet och ändringar i registrets datainnehåll) samt en uppskattning av antalet förfrågningar som kunden kommer att göra (bl.a. för att bedöma tjänstens kapacitetsbehov). En mall för anmälan om ibruktagande skickas till kunden på begäran.  Kontakta ork_yor@om.fi. På samma adress får ni ytterligare information om registrets datainnehåll. 

Gränssnitt

Insolvensregistret har test- och produktionsmiljöer i Suomi.fi-informationsleden. Subsystemet ORK_RTJ_maksukyvyttomyysrekisteri-service innehåller WSDL:er och XSD:er.

Anvisningar för konfigurering av informationsleden https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palveluvayla/kayttoonotto/vaiheet 

Ibruktagandet förutsätter att anslutningar införs mellan kundens och RRC:s anslutningsservrar. Mer information vid tekniska frågor: rtj_tuki@om.fi

Kod i Informationsleden

FI.GOV.0245974-7.ORK_RTJ_maksukyvyttomyysrekisteri-service

Tjänster

Bilagor

Mer information

Fält Värde
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0245974-7
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) ORK_RTJ_maksukyvyttomyysrekisteri-service