Siirry sisältöön
59
liityntää
137
organisaatiota
27
organisaatiota, joilla liityntöjä

Tervetuloa Liityntäkatalogiin

Liityntäkatalogi on ajantasainen hakemisto Suomi.fi-palveluväylän rajapintapalveluista eli liitynnöistä. Liityntäkatalogissa esitellään sähköisiä palveluita, joissa käsiteltävät tiedot ovat muiden tietojärjestelmien hyödynnettävissä.

Liityntäkatalogin tarkoituksena on auttaa palveluiden tuottajia ja toteuttajia kehittämään tehokkaampia sähköisiä palveluita ja tukea tietojen uudelleenkäyttöä.

Palveluväylään liittynyt palveluntarjoaja ylläpitää liityntöjensä kuvaustietoja Liityntäkatalogissa. Kuvaustietojen avulla palveluiden mahdolliset hyödyntäjät näkevät millaisia liityntöjä Palveluväylän kautta tarjotaan.

Rekisteröityminen Liityntäkatalogiin tapahtuu Suomi.fi-palveluväylän käyttöönoton yhteydessä. Lue Palveluväylästä lisää Palveluhallinta-verkkosivulta.

Liityntäkatalogin tuottaa Digi- ja väestötietovirasto.

Esimerkkejä liitynnöistä

CSC csc

CSC Tieteen tietotekniikan keskus https://www.csc.fi/fi

  • virta-otp

    VIRTA-opintotietopalvelun tiedot ovat olleet hyödynnettävissä kansallisen palveluväylän kautta elokuusta 2016 alkaen....

DVV dvv

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin. Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta. Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta. Vuonna 2020 perustettu Digi- ja väestötietovirasto toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla. Virasto syntyi, kun Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyivät 1.1.2020. [http://dvv.fi](http://dvv.fi) # Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter). Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet. [http://dvv.fi/sv](http://dvv.fi/sv) # Digital and Population Data Services Agency (The Finnish Digital Agency) Digital and Population Data Services Agency (The Finnish Digital Agency) promotes the digitalisation of society, secures the availability of information and provides services related to customers’ life events. The Digital and Population Data Services Agency (The Finnish Digital Agency) sees to the maintenance of the Population Information System, which is the foundation for our society, and to the digitalisation of society. The agency’s tasks include civil marriages, name and address changes, guardianship and administrative guardianship, maintenance of the Population Information System, development of solutions for electronic identification, as well as the development and maintenance of centralised support services for e-services. E-service support services include the Suomi.fi Web Service, electronic messages from authorities (Suomi.fi Messages) as well as authorisation for acting on behalf of another party (Suomi.fi e-Authorization). Digital and Population Data Services Agency was founded in 2020 and it operates under the Ministry of Finance. Agency was created when the Population Register Centre and local register offices were merged to form a single agency in 1.1.2020. [http://dvv.fi/en](http://dvv.fi/en)

  • VTJLapsihuolto

    Liitynnällä ei ole kuvausta

  • rolesauthsservice

    Suomi.fi-valtuudet Valtuudet-palvelun avulla organisaatio voi tarkistaa henkilön tai yrityksen valtuudet asioida...

Tulli tulli

Suomen tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, kantaa tehokkaasti tavaraverot, tarjoaa palveluita asiakaslähtöisesti sekä suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia.