Tillgänglighet

Tillgänglighet för Suomi.fi-informationsledens API-katalog

I detta utlåtande beskriver vi hur API-katalogen för Suomi.fi-informationsled uppfyller kraven som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ställer, brister i webbplatsen tillgänglighet samt hur du kan ge respons.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster. I vårt planerings- och utvecklingsarbete beaktar vi fortgående de digitala tjänsternas tillgänglighet.  

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen uppfyller huvudsakligen A- och AA-nivåns tillgänglighetskriterier (WCAG-kriterierna 2.1) som nämns i lagen. Brister i tillgänglighet som förekommer på webbplatsen är beskrivna nedan.

Noterande du brister i tillgänglighet?

Vi strävar till att fortgående förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss, om du upptäcker brister som inte nämns i detta utlåtande. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så fort som möjligt eller senast inom två veckor.

Du kan kontakta oss på adressen tillganglighet(at)dvv.

Tillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte alls har fått något svar inom två veckor, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland.  På deras hemsidor finns det information om hur man kan lämna in ett klagomål samt om hur ärendet handläggs.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(a)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte än till alla delar förenlig med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.   

Användning av tjänsten med skärmläsningsprogram eller tangentbordskommandon

  • På vissa sidor har webbplatsens element, till exempel kontroll- och blankettelement, inte programmässigt kopplats till logiska helheter. Därför fungerar inte alla sidor logiskt med skärmläsare. (WCAG 1.3.5, 2.4.5, 2.5.3, 3.3.2, 4.1.3)
  • En del av blanketterna i tjänsten är inte helt tillgängliga. Det är svårt och i vissa fall omöjligt att använda vissa blanketters funktioner med skärmläsare eller tangentkommandon (t.ex. datumväljare). (WCAG 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3)

Grafiska element

  • Vissa bilder som lagts till i tjänsten har ingen alternativbeskrivning. Sådana är i huvudsak producenternas logotyper, för vilka det för närvarande inte går att lägga till en alternativ beskrivning. (WCAG 1.1.1)

Innehåll

  • Förhandsvisningen av gränssnitten enligt OpenAPI-arkitekturen har genomförts med komponenten Swagger UI som utvecklats och underhålls av SmartBear Sofware. En del av komponentens rubriker är inte beskrivande och rubrikhierarkin är inte till alla delar konsekvent (WCAG 2.4.6). Alla Swagger UI-gränssnittskomponenter eller relationerna mellan dem är inte programmässigt begripliga (WCAG 1.3.5, 2.4.5, 2.5.3, 3.3.2 och 4.1.3).

Vi har för avsikt att åtgärda alla uppräknade tillgänglighetsproblem under 2024.

Vissa typer av innehåll omfattas inte av tillgänglighetskraven 

Innehållet i API-katalogen utgörs i huvudsak av de uppgifter om undersystem och tjänster som ges av organisationer som anslutit sig till Suomi.fi-informationsleden. Dessa är s.k. tredjepartsinnehåll som tjänsteleverantören inte kan redigera så att de blir förenliga med tillgänglighetskraven. Tjänsteleverantören kan dock instruera och introducera användarna i hur man producerar tillgängligt innehåll. Man kan höra sig för om tillgängliga versioner av undersystemens och tjänsternas uppgifter direkt av de organisationer som tillhandahåller dem.

Alla organisationer som anslutit sig till Suomi.fi-informationsleden har inte publicerat information om sig själva eller sina undersystem och tjänster på svenska eller engelska. Dessa beskrivningar är s.k. tredjepartsinnehåll som tjänsteleverantören inte kan anpassa efter tillgänglighetskraven.

Hur har vi testat webbplatsen?

Beredningen av detta utlåtande har gjorts baserat på interngranskning som en del av planerings-och utvecklingsprocessen. 

 

Webbplatsen har publicerats 18.11.2015.

Detta utlåtande har upprättats 19.8.2020.

Detta utlåtande har uppdateratdes senast 28.11.2023.

 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.0

Tillgänglighetskrav-webbsidor

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1