KEHA-keskus

Organisaation tiedot

Kuvaus

Keha-keskus

 • Hoitaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen hallinto-, maksatus- ja yleiset kehittämistehtävät.
 • Hoitaa ja kehittää myös AVIen tietohallintotehtäviä.
 • On ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteinen yksikkö
 • Perustettu 1.1.2015

Tarjoamme maakunnille

Valmiilla, aidosti monipaikkaisuuteen ja virtuaalisuuteen perustuvalla johtamisjärjestelmällä ja konseptilla

 • valtakunnallisesti hyödynnettäviä toimintamalleja alustoineen ml. niiden kokonaisvaltainen kehittäminen
 • laajojen valtakunnallisten uudistus- ja kehittämiskohteiden valmistelut ja läpiviennit
 • valtakunnallisen toimijan tilaaja-/hankintaosaamisen sekä niihin liittyvät laadukkaat prosessit
 • valtionhallinnon suurimman sähköisen työskentely-ympäristön

NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltninscenter (UF-centret)

 • Sköter NTM-centralernas och TE-byråernas förvaltnings-, utbetalnings- och allmänna utvecklingsuppgifter.
 • Sköter och utvecklar också de regionala förvaltningsverkens data-administration.
 • Är NTM-centralernas och TE-byråernas (TE tjänster) gemensamma enhet
 • Grundad 1.1.2015

Vi erbjuder landskapen

Med en etablerad ledningsorganisation och ett koncept som bygger på ett äkta nätverk med flera verksamhetsställen och virtualitet

 • verksamhetsmodeller som kan utnyttjas riksomfattande med plattform, inkl. övergripande utveckling av dem
 • beredning och genomförande av stora riksomfattande reform- och utvecklingsobjekt
 • en nationell aktörs beställar-/upphandlingskompetens samt tillhörande högklassiga processer
 • statsförvaltningens största elektroniska arbetsmiljö

Development and Administrative Services Centre

 • Performs administration, payment and general development tasks for ELY Centres and TE Offices.
 • Also performs and develops information administration tasks at Regional State Administrative Agencies .
 • Is a shared unit of the ELY Centres and TE Offices (TEservices)
 • Established on 01 January 2015

We offer regions

Ready, genuinely multi-locality and virtuality-based management systems and concepts for

 • operating models that can be utilised nationally with platforms including their overall development
 • the preparation and implementation of extensive national reform and development targets
 • the purchaser/purchasing expertise of national actors and the related high-quality processes
 • the state administration's largest electronic working environment

X-Roadiin liittyvät tiedot

Palveluväylän ympäristö (X-Road instance):
FI
Organisaation tyyppi (X-Road member class):
GOV
Organisaation koodi (Y-tunnus, X-Road member code):
2296962-1