Justitieministeriet

Organisationens uppgifter

Beskrivning

Justitieministeriet upprätthåller och utvecklar rättsordningen och rättssäkerheten, stärker demokratins strukturer och ser till att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter tillgodoses. Ministeriet svarar för beredningen av de viktigaste lagarna som upprätthåller rättsordningen och för rättsväsendets funktionsduglighet. Justitieministern har det politiska ansvaret för verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde. Ministeriet styr verksamheten vid de ämbetsverk och inrättningar som hör till dess förvaltningsområde och följer utvecklingen vid dem.

Kontaktuppgifter

E-postadress:
oikeusministerio@om.fi
Webbplatsens adress:

Uppgifter som hänför sig till X-Road

Informationsledens miljö (X-Road instance):
FI
Organisationstyp (X-Road member class):
GOV
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code):
0245974-7