CSC

e2eclient

Subsystemets information

Kod i Informationsleden

FI.ORG.0920632-0.e2eclient

Beskrivning

Mer information

Fält Värde
Informationsledens miljö (X-Road instance) FI
Organisationstyp (X-Road member class) ORG
Organisationens kod (FO-nummer, X-Road member code) 0920632-0
Subsystemets namn (X-Road subsystem code) e2eclient