Ruokavirasto

RUVI-DIGIA-VALITTAJAT-PROD

Service bus identifier: FI.GOV.2911686-7.RUVI-DIGIA-VALITTAJAT-PROD

Additional Info

Last Updated January 18, 2021, 10:53 (UTC)
Created January 18, 2021, 10:53 (UTC)
Valid since
Valid until
Maintainer phone number
Data Exchange Layer environment (X-Road instance) FI
Organisation type (X-Road member class) GOV
Organisation code (Business ID, X-Road member code) 2911686-7
Organisation code (Business ID, X-Road member code) RUVI-DIGIA-VALITTAJAT-PROD